902-430-5008 - katalóg Clavius
5304303414
970-380-9193
2123058651
989-204-5034

ON-LINE katalóg - Zadanie otázky :  

(612) 354-9834

Vyh¾adáva :  (236) 935-0830
       Kombinované vyh¾adávanie


Inštrukcie : Do pripravených polí formulára zadajte h¾adaný termín a stlaète tlaèidlo H¼ADAJ. Pokia¾ vyplníte viac riadkov, vyh¾adané výsledky budú splòova všetky kritériá zároveò. Je možné použi pravostranného krátenia slov ( nedoplòujte slová znakom * alebo ? ). Kliknutím na nadpis po¾a si zobrazíte register termínov použitých v tomto poli. Môžete tiež použi formulár pre Kombinované vyh¾adávanie.

Ïalšie možnosti : Zoznamy a novinky, Vaše èitate¾ské konto, Návrat na hlavnú stránku.